jīng luàn lí hòu tiān ēn liú yè láng yì jiù yóu shū huái zèng jiāng xià wéi tài shǒu liáng zǎi
   经乱离后天恩流夜郎忆旧游书怀赠江夏韦太守良宰
     táng lǐ bái
      唐 李 白

tiān shàng bái yù jīng , shí èr lóu wǔ chéng . xiān rén fǔ wǒ dǐng , jié fà shòu cháng shēng .
天上白玉京,十二楼五城。仙人抚我顶,结发受长生。

wù zhú shì jiān lè , pō qióng lǐ luàn qíng . jiǔ shí liù shèng jūn , fú yún guà kōng míng .
误逐世间乐,颇穷理乱情。九十六圣君,浮云挂空名。

tiān dì dǔ yī zhì , wèi néng wàng zhàn zhēng . shì shè bà wáng lüè , jiāng qī xuān miǎn róng .
天地赌一掷,未能忘战争。试涉霸王略,将期轩冕荣。

shí mìng nǎi dà miù , qì zhī hǎi shàng xíng . xué jiàn fān zì shěn , wéi wén jìng hé chéng .
时命乃大谬,弃之海上行。学剑翻自哂,为文竟何成。

jiàn fēi wàn rén dí , wén qiè sì hǎi shēng . ér xì bù zú dào , wǔ yī chū xī jīng .
剑非万人敌,文窃四海声。儿戏不足道,五噫出西京。

lín dāng yù qù shí , kāng kǎi lèi zhān yīng . tàn jūn tì tǎng cái , biāo jǔ guān qún yīng .
临当欲去时,慷慨泪沾缨。叹君倜傥才,标举冠群英。

kāi yán yǐn zǔ zhàng , wèi cǐ yuǎn cú zhēng . ān mǎ ruò fú yún , sòng yú piào qí tíng .
开筵引祖帐,慰此远徂征。鞍马若浮云,送余骠骑亭。

gē zhōng bù jìn yì , bái rì luò kūn míng . shí yuè dào yōu zhōu , gē chán ruò luó xīng .
歌钟不尽意,白日落昆明。十月到幽州,戈鋋若罗星。

jūn wáng qì běi hǎi , sǎo dì jiè zhǎng jīng . hū xī zǒu bǎi chuān , yàn rán kě cuī qīng .
君王弃北海,扫地借长鲸。呼吸走百川,燕然可摧倾。

xīn zhī bù dé yǔ , què yù qī péng yíng . wān hú jù tiān láng , xié shǐ bù gǎn zhāng .
心知不得语,却欲栖蓬瀛。弯弧惧天狼,挟矢不敢张。

lǎn tì huáng jīn tái , hū tiān kū zhāo wáng . wú rén guì jùn gǔ , lù ěr kōng téng xiāng .
揽涕黄金台,呼天哭昭王。无人贵骏骨,騄耳空腾骧。

yuè yì tǎng zài shēng , yú jīn yì bēn wáng . cuō tuó bù dé yì , qū mǎ hái guì xiāng .
乐毅倘再生,于今亦奔亡。蹉跎不得意,驱马还贵乡。

féng jūn tīng xián gē , sù mù zuò huá táng . bǎi lǐ dú tài gǔ , táo rán wò xī huáng .
逢君听弦歌,肃穆坐华堂。百里独太古,陶然卧羲皇。

zhēng lè chāng lè guǎn , kāi yán liè hú shāng . xián háo jiān qīng é , duì zhú yǎn chéng háng .
征乐昌乐馆,开筵列壶觞。贤豪间青娥,对烛俨成行。

zuì wǔ fēn qǐ xí , qīng gē rào fēi liáng . huān yú wèi zhōng cháo , zhì mǎn guī xián yáng .
醉舞纷绮席,清歌绕飞梁。欢娱未终朝,秩满归咸阳。

zǔ dào yōng wàn rén , gōng zhàng yáo xiāng wàng . yī bié gé qiān lǐ , róng kū yì yán liáng .
祖道拥万人,供帐遥相望。一别隔千里,荣枯异炎凉。

yán liáng jǐ dù gǎi , jiǔ tǔ zhōng héng kuì . hàn jiǎ lián hú bīng , shā chén àn yún hǎi .
炎凉几度改,九土中横溃。汉甲连胡兵,沙尘暗云海。

cǎo mù yáo shā qì , xīng chén wú guāng cǎi . bái gǔ chéng qiū shān , cāng shēng jìng hé zuì .
草木摇杀气,星辰无光彩。白骨成丘山,苍生竟何罪。

hán guān zhuàng dì jū , guó mìng xuán gē shū . cháng jǐ sān shí wàn , kāi mén nà xiōng qú .
函关壮帝居,国命悬哥舒。长戟三十万,开门纳凶渠。

gōng qīng rú quǎn yáng , zhōng dǎng hǎi yǔ jū . èr shèng chū yóu yù , liǎng jīng suì qiū xū .
公卿如犬羊,忠谠醢与菹。二圣出游豫,两京遂丘墟。

dì zi xǔ zhuān zhēng , bǐng máo kòng qiáng chǔ . jié zhì fēi huán wén , jūn shī yōng xióng hǔ .
帝子许专征,秉旄控强楚。节制非桓文,军师拥熊虎。

rén xīn shī qù jiù , zéi shì téng fēng yǔ . wéi jūn gù fáng líng , chéng jié guān zhōng gǔ .
人心失去就,贼势腾风雨。惟君固房陵,诚节冠终古。

pú wò xiāng lú dǐng , cān xiá shù yáo quán . mén kāi jiǔ jiāng zhuǎn , zhěn xià wǔ hú lián .
仆卧香炉顶,餐霞漱瑶泉。门开九江转,枕下五湖连。

bàn yè shuǐ jūn lái , xún yáng mǎn jīng zhān . kōng míng shì zì wù , pò xié shàng lóu chuán .
半夜水军来,浔阳满旌旃。空名适自误,迫胁上楼船。

tú cì wǔ bǎi jīn , qì zhī ruò fú yān . cí guān bù shòu shǎng , fān zhé yè láng tiān .
徒赐五百金,弃之若浮烟。辞官不受赏,翻谪夜郎天。

yè láng wàn lǐ dào , xī shàng lìng rén lǎo . sǎo dàng liù hé qīng , réng wèi fù shuāng cǎo .
夜郎万里道,西上令人老。扫荡六合清,仍为负霜草。

rì yuè wú piān zhào , hé yóu sù cāng hào . liáng mù chēng shén míng , shēn rén xù jiāo dào .
日月无偏照,何由诉苍昊。良牧称神明,深仁恤交道。

yī tiǎn qīng yún kè , sān dēng huáng hè lóu . gù cán mí chǔ shì , xū duì yīng wǔ zhōu .
一忝青云客,三登黄鹤楼。顾惭祢处士,虚对鹦鹉洲。

fán shān bà qì jǐn , liáo luò tiān dì qiū . jiāng dài é méi xuě , chuān héng sān xiá liú .
樊山霸气尽,寥落天地秋。江带峨眉雪,川横三峡流。

wàn gě cǐ zhōng lái , lián fān guò yáng zhōu . sòng cǐ wàn lǐ mù , kuàng rán sàn wǒ chóu .
万舸此中来,连帆过扬州。送此万里目,旷然散我愁。

shā chuāng yǐ tiān kāi , shuǐ shù lǜ rú fā . kuī rì wèi xián shān , cù jiǔ xǐ de yuè .
纱窗倚天开,水树绿如发。窥日畏衔山,促酒喜得月。

wú wá yǔ yuè yàn , yǎo tiǎo kuā qiān hóng . hū lái shàng yún tī , hán xiào chū lián lóng .
吴娃与越艳,窈窕夸铅红。呼来上云梯,含笑出帘栊。

duì kè xiǎo chuí shǒu , luó yī wǔ chūn fēng . bīn guì qǐng xiū xī , zhǔ rén qíng wèi jí .
对客小垂手,罗衣舞春风。宾跪请休息,主人情未极。

lǎn jūn jīng shān zuò , jiāng bào kān dòng sè . qīng shuǐ chū fú róng , tiān rán qù diāo shì .
览君荆山作,江鲍堪动色。清水出芙蓉,天然去雕饰。

yì xìng héng sù jīn , wú shí bù zhāo xún . zhū mén yōng hǔ shì , liè jǐ hé sēn sēn .
逸兴横素襟,无时不招寻。朱门拥虎士,列戟何森森。

jiǎn záo zhú shí kāi , yíng liú zhǎng qīng shēn . dēng tái zuò shuǐ gé , tǔ lùn duō yīng yīn .
剪凿竹石开,萦流涨清深。登台坐水阁,吐论多英音。

piàn cí guì bái bì , yī nuò qīng huáng jīn . wèi wǒ bù kuì jūn , qīng niǎo míng dān xīn .
片辞贵白璧,一诺轻黄金。谓我不愧君,青鸟明丹心。

wǔ sè yún jiān què , fēi míng tiān shàng lái . chuán wén shè shū zhì , què fàng yè láng huí .
五色云间鹊,飞鸣天上来。传闻赦书至,却放夜郎回。

nuǎn qì biàn hán gǔ , yán yān shēng sǐ huī . jūn dēng fèng chí qù , hū qì jiǎ shēng cái .
暖气变寒谷,炎烟生死灰。君登凤池去,忽弃贾生才。

jié quǎn shàng fèi yáo , xiōng nú xiào qiān qiū . zhōng yè sì wǔ tàn , cháng wèi dà guó yōu .
桀犬尚吠尧,匈奴笑千秋。中夜四五叹,常为大国忧。

jīng pèi jiā liǎng shān , huáng hé dāng zhōng liú . lián jī bù dé jìn , yìn mǎ kōng yí yóu .
旌旆夹两山,黄河当中流。连鸡不得进,饮马空夷犹。

ān dé yì shàn shè , yī jiàn luò máo tóu .
安得羿善射,一箭落旄头。

(提示:程序自动生成字典读音,个别字的古音、多音、上下文对仗押韵的变音或有不准确。)

  dà péng fù bìng xù
   大鹏赋•并序
     táng lǐ bái
      唐 李 白

yú xī yú jiāng líng , jiàn tiān tāi sī mǎ zǐ wēi , wèi yú yǒu xiān fēng dào gǔ , kě yǔ shén yóu bā jí zhī biǎo . yīn zhe dà péng yù xī yǒu niǎo fù yǐ zì guǎng . cǐ fù yǐ chuán yú shì , wǎng wǎng rén jiān jiàn zhī . huǐ qí shǎo zuò , wèi qióng hóng dá zhī zhǐ , zhōng nián qì zhī . jí dú jìn shū , dǔ ruǎn xuān zi dà péng zàn , bǐ xīn lòu zhī . suì gèng jì yì , duō jiāng jiù běn bù tóng . jīn fù cún shǒu jí , qǐ gǎn chuán zhū zuò zhě ? shù kě shì zhī zǐ dì ér yǐ . qí cí yuē :
余昔于江陵,见天台司马子微,谓余有仙风道骨,可与神游八极之表。因著大鹏遇希有鸟赋以自广。此赋已传于世,往往人间见之。悔其少作,未穷宏达之旨,中年弃之。及读晋书,睹阮宣子大鹏赞,鄙心陋之。遂更记忆,多将旧本不同。今复存手集,岂敢传诸作者?庶可示之子弟而已。其辞曰:

nán huá lǎo xiān , fā tiān jī yú qī yuán . tǔ zhēng róng zhī gāo lùn , kāi hào dàng zhī qí yán . zhēng zhì guài yú qí xié , tán běi míng zhī yǒu yú . wú bù zhī qí jǐ qiān lǐ , qí míng yuē kūn . huà chéng dà péng , zhì níng pēi hún . tuō qí liè yú hǎi dǎo , zhāng yǔ máo yú tiān mén . shuā bó xiè zhī chūn liú , xī fú sāng zhī cháo tūn . chǎn hè hū yǔ zhòu , píng líng hū kūn lún . yī gǔ yī wǔ , yān méng shā hūn . wǔ yuè wèi zhī zhèn dàng , bǎi chuān wèi zhī bēng bēn .
南华老仙,发天机于漆园。吐峥嵘之高论,开浩荡之奇言。徵至怪于齐谐,谈北溟之有鱼。吾不知其几千里,其名曰鲲。化成大鹏,质凝胚浑。脱鬐鬣于海岛,张羽毛于天门。刷渤澥之春流,晞扶桑之朝暾。燀赫乎宇宙,凭陵乎昆仑。一鼓一舞,烟朦沙昏。五岳为之震荡,百川为之崩奔。

nǎi jué hòu dì , jiē tài qīng . gèn céng xiāo , tū zhòng míng . jī sān qiān yǐ jué qǐ , xiàng jiǔ wàn ér xùn zhēng . bèi yè tài shān zhī cuī wéi , yì jǔ cháng yún zhī zòng héng . zuǒ huí yòu xuán , shū yīn hū míng . lì hàn màn yǐ yāo jiǎo , gòng chāng hé zhī zhēng róng . bǒ hóng méng , shàn léi tíng . dǒu zhuǎn ér tiān dòng , shān yáo ér hǎi qīng . nù wú suǒ bó , xióng wú suǒ zhēng . gù kě xiǎng xiàng qí shì , fǎng fú qí xíng .
乃蹶厚地,揭太清。亘层霄,突重溟。激三千以崛起,向九万而迅征。背嶪太山之崔嵬,翼举长云之纵横。左回右旋,倏阴忽明。历汗漫以夭矫,羾阊阖之峥嵘。簸鸿蒙,扇雷霆。斗转而天动,山摇而海倾。怒无所搏,雄无所争。固可想象其势,仿佛其形。

ruò nǎi zú yíng hóng ní , mù yào rì yuè . lián xuān dá tuō , huī huò xī hū . pēn qì zé liù hé shēng yún , sǎ máo zé qiān lǐ fēi xuě . miǎo bǐ běi huāng , jiāng qióng nán tú . yùn yì hàn yǐ bàng jī , gǔ bēn biāo ér cháng qū . zhú lóng xián guāng yǐ zhào wù , liè quē shī biān ér qǐ tú . kuài shì sān shān , bēi guān wǔ hú . qí dòng yě shén yīng , qí xíng yě dào jù . rèn gōng jiàn zhī ér bà diào , yǒu qióng bù gǎn yǐ wān hú . mò bù tóu gān shī zú , yǎng zhī cháng xū .
若乃足萦虹蜺,目耀日月。连轩沓拖,挥霍翕忽。喷气则六合生云,洒毛则千里飞雪。邈彼北荒,将穷南图。运逸翰以傍击,鼓奔飙而长驱。烛龙衔光以照物,列缺施鞭而启途。块视三山,杯观五湖。其动也神应,其行也道俱。任公见之而罢钓,有穷不敢以弯弧。莫不投竿失镞,仰之长吁。

ěr qí xióng zī zhuàng guān , yǎng yà hé hàn . shàng mó cāng cāng , xià fù màn màn . pán gǔ kāi tiān ér zhí shì , xī hé yǐ rì yǐ páng tàn . bīn fēn hū bā huāng zhī jiān , yǎn yìng hū sì hǎi zhī bàn . dāng xiōng yì zhī yǎn zhòu , ruò hùn máng zhī wèi pàn . hū téng fù yǐ huí zhuǎn , zé xiá kuò ér wù sàn .
尔其雄姿壮观,坱轧河汉。上摩苍苍,下覆漫漫。盘古开天而直视,羲和倚日以旁叹。缤纷乎八荒之间,掩映乎四海之半。当胸臆之掩昼,若混茫之未判。忽腾覆以回转,则霞廓而雾散。

rán hòu liù yuè yī xī , zhì yú hǎi méi . chuā yì jǐng yǐ héng zhù , nì gāo tiān ér xià chuí . qì hū yāng mǎng zhī yě , rù hū wāng huáng zhī chí . měng shì suǒ shè , yú fēng suǒ chuī . míng zhǎng fèi wèi , yán luán fēn pī . tiān wú wèi zhī chù lì , hǎi ruò wéi zhī kuí ní . jù áo guān shān ér què zǒu , zhǎng jīng téng hǎi ér xià chí . suō ké cuò liè , mò zhī gǎn kuī . wú yì bù cè qí shén guài zhī ruò cǐ , gài nǎi zào huà zhī suǒ wéi .
然后六月一息,至于海湄。欻翳景以横翥,逆高天而下垂。憩乎泱漭之野,入乎汪湟之池。猛势所射,馀风所吹。溟涨沸渭,岩峦纷披。天吴为之怵栗,海若为之躨跜。巨鳌冠山而却走,长鲸腾海而下驰。缩壳挫鬣,莫之敢窥。吾亦不测其神怪之若此,盖乃造化之所为。

qǐ bǐ fū péng lái zhī huáng gǔ , kuā jīn yī yǔ jú shang ? chǐ cāng wú zhī xuán fèng , yào cǎi zhì yǔ jǐn zhāng . jì fú yù yú líng xiān , jiǔ xún rǎo yú chí huáng . jīng wèi yīn qín yú xián mù , yuán jū bēi chóu hū jiàn shāng . tiān jī jǐng xiǎo yú pán táo , cūn wū xī yào yú tài yáng . bù kuàng dàng ér zòng shì , hé jū luán ér shǒu cháng ? wèi ruò zī péng zhī xiāo yáo , wú jué lèi hū bǐ fāng . bù jīn dà ér bào měng , měi shùn shí ér xíng cáng . cān xuán gēn yǐ bǐ shòu , yǐn yuán qì yǐ chōng cháng . xì yáng gǔ ér pái huái , féng yán zhōu ér yì yáng .
岂比夫蓬莱之黄鹄,夸金衣与菊裳?耻苍梧之玄凤,耀彩质与锦章。既服御于灵仙,久驯扰于池隍。精卫殷勤于衔木,鶢鶋悲愁乎荐觞。天鸡警晓于蟠桃,踆乌晰耀于太阳。不旷荡而纵适,何拘挛而守常?未若兹鹏之逍遥,无厥类乎比方。不矜大而暴猛,每顺时而行藏。参玄根以比寿,饮元气以充肠。戏旸谷而徘徊,冯炎洲而抑扬。

é ér xī yǒu niǎo jiàn wèi zhī yuē : wěi zāi péng hū , cǐ zhī lè yě . wú yòu yì yǎn hū xī jí , zuǒ yì bì hū dōng huāng . kuà niè dì luò , zhōu xuán tiān gāng . yǐ huǎng hū wèi cháo , yǐ xū wú wéi chǎng . wǒ hū ěr yóu , ěr tóng wǒ xiáng . yú shì hū dà péng xǔ zhī , xīn rán xiāng suí . cǐ èr qín yǐ dēng yú liáo kuò , ér chì yàn zhī bèi , kōng jiàn xiào yú fān lí .
俄而希有鸟见谓之曰:伟哉鹏乎,此之乐也。吾右翼掩乎西极,左翼蔽乎东荒。跨蹑地络,周旋天纲。以恍惚为巢,以虚无为场。我呼尔游,尔同我翔。于是乎大鹏许之,欣然相随。此二禽已登于寥廓,而斥鷃之辈,空见笑于藩篱。

(提示:程序自动生成字典读音,个别字的古音、多音、上下文对仗押韵的变音或有不准确。)

  gǔ fēng qí yī
   古风•其一
     táng lǐ bái
      唐 李 白

yǔ xí rú liú xīng , hǔ fú hé zhuān chéng
羽檄如流星,虎符合专城;

xuān hū jiù biān jí , qún niǎo jiē yè míng .
喧呼救边急,群鸟皆夜鸣。

bái rì yào zǐ wēi , sān gōng yùn quán héng
白日曜紫微,三公运权衡;

tiān dì jiē dé yī , dàn rán sì hǎi qīng .
天地皆得一,澹然四海清。

jiè wèn cǐ hé wéi ? dá yán chǔ zhēng bīng
借问此何为?答言楚征兵;

dù lú jí wǔ yuè , jiāng fù yún nán zhēng .
渡泸及五月,将赴云南征。

qiè zú fēi zhàn shì , yán fāng nán yuǎn xíng .
怯卒非战士,炎方难远行。

cháng háo bié yán qīn , rì yuè cǎn guāng jīng .
长号别严亲,日月惨光晶。

qì jǐn jì yǐ xuè , xīn cuī liǎng wú shēng .
泣尽继以血,心摧两无声。

kùn shòu dāng měng hǔ , qióng yú ěr bēn jīng
困兽当猛虎,穷鱼饵奔鲸;

qiān qù bù yī hái , tóu qū qǐ quán shēn ?
千去不一还,投躯岂全身?

rú hé wǔ gàn qī , yī shǐ yǒu miáo píng !
如何舞干戚,一使有苗平!

(提示:程序自动生成字典读音,个别字的古音、多音、上下文对仗押韵的变音或有不准确。)

  gǔ fēng qí shí wǔ
   古风•其十五
     táng lǐ bái
      唐 李 白

yàn zhāo yán guō kuí , suì zhù huáng jīn tái .
燕昭延郭隗,遂筑黄金台。

jù xīn fāng zhào zhì , zōu yǎn fù qí lái .
剧辛方赵至,邹衍复齐来。

nài hé qīng yún shì , qì wǒ rú chén āi .
奈何青云士,弃我如尘埃。

zhū yù mǎi gē xiào , zāo kāng yǎng xián cái .
珠玉买歌笑,糟糠养贤才。

fāng zhī huáng hè jǔ , qiān lǐ dú pái huái .
方知黄鹤举,千里独徘徊。

(提示:程序自动生成字典读音,个别字的古音、多音、上下文对仗押韵的变音或有不准确。)

  yǔ hán jīng zhōu shū
   与韩荆州书
     táng lǐ bái
      唐 李 白

bái wén tiān xià tán shì xiāng jù ér yán yuē : " shēng bù yòng fēng wàn hù hòu , dàn yuàn yī shí hán jīng zhōu . " hé lìng rén zhī jǐng mù , yī zhì yú cǐ yé ! qǐ bù yǐ yǒu zhōu gōng zhī fēng , gōng tǔ wò zhī shì , shǐ hǎi nèi háo jùn , bēn zǒu ér guī zhī , yī dēng lóng mén , zé shēng jià shí bèi ! suǒ yǐ lóng pán fèng yì zhī shì , jiē yù shōu míng dìng jià yú jūn hóu . yuàn jūn hóu bù yǐ fù guì ér jiāo zhī , hán jiàn ér hū zhī , zé sān qiān zhī zhōng yǒu máo suì , shǐ bái dé yǐng tuō ér chū , jí qí rén yān .
白闻天下谈士相聚而言曰:“生不用封万户侯,但愿一识韩荆州。”何令人之景慕,一至于此耶!岂不以有周公之风,躬吐握之事,使海内豪俊,奔走而归之,一登龙门,则声价十倍!所以龙蟠凤逸之士,皆欲收名定价于君侯。愿君侯不以富贵而骄之、寒贱而忽之,则三千之中有毛遂,使白得颖脱而出,即其人焉。

bái , lǒng xī bù yī , liú luò chǔ , hàn . shí wǔ hǎo jiàn shù , biàn gàn zhū hóu . sān shí chéng wén zhāng , lì dǐ qīng xiàng . suī zhǎng bù mǎn qī chǐ , ér xīn xióng wàn fū . jiē wáng gōng dà rén xǔ yǔ qì yì . cǐ chóu nǎng xīn jī , ān gǎn bù jìn yú jūn hóu zāi !
白,陇西布衣,流落楚、汉。十五好剑术,遍干诸侯。三十成文章,历抵卿相。虽长不满七尺,而心雄万夫。皆王公大人许与气义。此畴曩心迹,安敢不尽于君侯哉!

jūn hóu zhì zuò móu shén míng , dé xíng dòng tiān dì , bǐ cān zào huà , xué jiū tiān rén . xìng yuàn kāi zhāng xīn yán , bù yǐ cháng yī jiàn jù . bì ruò jiē zhī yǐ gāo yàn , zòng zhī yǐ qīng tán , qǐng rì shì wàn yán , yǐ mǎ kě dài . jīn tiān xià yǐ jūn hóu wéi wén zhāng zhī sī mìng , rén wù zhī quán héng , yī jīng pǐn tí , biàn zuò jiā shì . ér jūn hóu hé xī jiē qián yíng chǐ zhī dì , bù shǐ bái yáng méi tǔ qì , jī áng qīng yún yé ?
君侯制作侔神明,德行动天地,笔参造化,学究天人。幸愿开张心颜,不以长揖见拒。必若接之以高宴,纵之以清谈,请日试万言,倚马可待。今天下以君侯为文章之司命,人物之权衡,一经品题,便作佳士。而君侯何惜阶前盈尺之地,不使白扬眉吐气,激昂青云耶?

xī wáng zǐ shī wèi yù zhōu , wèi xià chē , jí pì xún cí míng , jì xià chē , yòu pì kǒng wén jǔ shān tāo zuò jì zhōu , zhēn bá sān shí yú rén , huò wèi shì zhōng , shàng shū , xiān dài suǒ měi . ér jūn hóu yì jiàn yī yán xié lǜ , rù wèi mì shū láng , zhōng jiān cuī zōng zhī , fáng xí zǔ , lí xīn , xǔ yíng zhī tú , huò yǐ cái míng jiàn zhī , huò yǐ qīng bái jiàn shǎng . bái měi guān qí xián ēn fǔ gōng , zhōng yì fèn fā , yǐ cǐ gǎn jī , zhī jūn hóu tuī chì xīn yú zhū xián fù zhōng , suǒ yǐ bù guī tā rén , ér yuàn wěi shēn guó shì . tǎng jí nàn yǒu yòng , gǎn xiào wēi qū .  
昔王子师为豫州,未下车,即辟荀慈明,既下车,又辟孔文举;山涛作冀州,甄拔三十余人,或为侍中、尚书,先代所美。而君侯亦荐一严协律,入为秘书郎,中间崔宗之、房习祖、黎昕、许莹之徒,或以才名见知,或以清白见赏。白每观其衔恩抚躬,忠义奋发,以此感激,知君侯推赤心于诸贤腹中,所以不归他人,而愿委身国士。傥急难有用,敢效微躯。

qiě rén fēi yáo shùn , shuí néng jǐn shàn ? bái mó yóu chóu huà , ān néng zì jīn ? zhì yú zhì zuò , jī chéng juàn zhóu , zé yù chén huì shì tīng . kǒng diāo chóng xiǎo jì , bù hé dà rén . ruò cì guān chú ráo , qǐng gěi zhǐ mò , jiān zhī shū rén , rán hòu tuì sǎo xián xuān , shàn xiě chéng shàng . shù qīng píng , jié lǜ , zhǎng jià yú xuē , biàn zhī mén . xìng wéi xià liú , dà kāi jiǎng shì , wéi jūn hóu tú zhī .
且人非尧舜,谁能尽善?白谟猷筹画,安能自矜?至于制作,积成卷轴,则欲尘秽视听。恐雕虫小技,不合大人。若赐观刍荛,请给纸墨,兼之书人,然后退扫闲轩,缮写呈上。庶青萍、结绿,长价于薛、卞之门。幸惟下流,大开奖饰,惟君侯图之。

(提示:程序自动生成字典读音,个别字的古音、多音、上下文对仗押韵的变音或有不准确。)